Psycholog

PSYCHOLOG

Psycholog to osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
Psycholog to specjalista, którego praca polega na pomocy w rozwiązywaniu ważnego dla klienta problemu życiowego. W pracy wykorzystuje wiedzę związaną z powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami emocjonalnymi i cechami psychicznymi człowieka.
Psycholog w swojej pracy opiera się na rozmowie i wywiadzie, samo opinii badanego, obserwacji, kwestionariuszach i testach psychologicznych.
Psycholog może specjalizować się w różnych działach psychologii. Wyróżnia się specjalizacje: psychologia rozwoju człowieka, psychologia kliniczna, psychologia wychowawcza, psychologia pracy, psychologia społeczna.


Kształcenie w zakresie psychologii w Polsce
Zgodnie z polskim prawem psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Prawo wykonywania zawodu psychologa uzyskuje się z chwilą wpisania na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów. Ponadto psycholog może, w zależności od subdyscypliny, odbyć specjalizację zawodową (w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka lub dla biegłych sądowych). Psycholog może również odbyć 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty

Opis
Nauki, z których czerpie psychologia, to głównie socjologia, antropologia, filozofia i biologia, ale dzięki wypracowaniu własnych metod eksperymentalnych psychologia jest nauką samodzielną. Zaliczana jest do nauk społecznych, także do nauk humanistycznych. Ostatnio jest także zaliczana do nauk behawioralnych (nauk o zachowaniu) razem z socjologią, etologią, antropologią kulturową, kryminologią, niektórymi działami medycyny (psychiatrią, medycyną behawioralną).
Psychologia stosowana zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:

• zaburzeniach procesów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (psychologia kliniczna) – pokrewną dziedziną medycyny jest psychiatria,
• diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (neuropsychologia),
• korygowaniu zaburzeń relacji społecznych oraz w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny),
• psychicznych uwarunkowaniach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych na terenie medycyny (psychologia zdrowia)
• wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa),
• problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych (psychologia wychowawcza),
• organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach (psychologia pracy),
• zachowaniach ekonomicznymi ludzi (psychologia ekonomiczna),
• w wojsku, sporcie, wyznaniach i w wielu innych obszarach.

Środowisko pracy
Warunki materialne
Psycholog pracuje w gabinetach, pomieszczeniach biurowych, szpitalnych, salach lekcyjnych i wykładowych, salach do pracy grupowej, często również przy łóżku pacjenta. Pomieszczenia te w zależności od potrzeb są wyposażone w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, audiowizualny i komputerowy. Miejsce pracy, w którym psycholog spotyka się ze swoimi klientami jest zorganizowane tak, aby ułatwiało skupienie, dawało poczucie bezpieczeństwa i zapewniało dyskrecję.
Psycholog w swojej pracy może być narażony na agresję ze strony klientów (osób z zaburzeniami osobowości, nerwicami, chorobami psychicznymi itp.) a także na obciążenia psychiczne spowodowane pracą z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych. Głównymi zagrożeniami w tym zawodzie są: zagrożenie wypaleniem zawodowym oraz schorzeniami narządu głosu.

Warunki społeczne
Praca psychologa opiera się na intensywnych kontaktach z ludźmi. Mogą to być osoby dorosłe, dzieci lub młodzież; osoby zarówno zdrowe, jak i chore. Psycholog może pracować indywidualnie lub z grupą. Kontakty interpersonalne w pracy psychologa są bardzo intensywne. Głównie polegają na doradzaniu, konsultowaniu, diagnozowaniu, wyjaśnianiu.

Warunki organizacyjne
Psycholog pracuje samodzielnie. Sam dobiera metody pracy i ponosi odpowiedzialność za swoje działania.
Psycholog pracuje zwykle w dni powszednie, czas pracy jest stały, zwykle jednozmianowy. W jednostkach pracujących całodobowo (szpitale, wojsko, policja, więziennictwo, hospicja) może być to praca zmianowa lub na wezwanie.
Praca psychologa raczej nie wymaga przemieszczania się, z wyjątkiem psychologów prowadzących szkolenia i wykłady, którzy pracują w różnych miejscach, co wiąże się z przemieszczaniem i przebywaniem z dala od domu.
Praca psychologa nie jest pracą nadzorowaną. Osoby wykonujące ten zawód mają na ogół pełną swobodę decydowania o tym co i jak robią. Jednocześnie praca ta wiąże się z dość dużą odpowiedzialnością, przede wszystkim za zdrowie pacjentów oraz za ich poczucie bezpieczeństwa.
Ze względu na stały kontakt z ludźmi będącymi w różnych sytuacjach życiowych praca psychologa nie jest pracą rutynową, wręcz przeciwnie - wymaga kreatywności i elastyczności.

charakterystyka - wymagania psychologiczne
Psycholog to zawód zaufania społecznego. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest posiadanie odpowiednio ukształtowanej i dojrzałej osobowości oraz wyznawanie pozytywnych wartości. Psycholog powinien umieć szanować odrębność każdego człowieka, jego poczucie godności i potrafić dochować tajemnicy swojego klienta.
Niezbędnymi cechami w tym zawodzie są empatia i wrażliwość na problemy drugiego człowieka. Konieczna jest umiejętność komunikowania się, rozumienia i słuchania innych ludzi. Ważna jest również umiejętność jasnego wypowiadania się w mowie i piśmie. Indywidualna i grupowa praca z klientami wymaga koncentracji i podzielności uwagi, dobrej pamięci i spostrzegawczości. Niezbędna w tym zawodzie jest również umiejętność wyciągania wniosków, szybkiego podejmowania trafnych decyzji, elastyczność i twórcze myślenie.
Przy wykonywaniu i interpretowaniu wyników testów przydatna jest umiejętność liczenia i analizowania.

charakterystyka - wymagania fizyczne i zdrowotne
Zawód psychologa pod względem obciążenia fizycznego należy do prac bardzo lekkich. Zdecydowanie większe są obciążenia psychiczne i dlatego ważne jest, aby osoby wykonujące zawód psychologa nie posiadały zaburzeń układu nerwowego i zaburzeń emocjonalnych.
W zawodzie psychologa mogą pracować osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych i poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przeszkodę w wykonywaniu tego zawodu stanowią zaburzenia psychiczne, upośledzenia słuchu, wzroku, mowy, kończyn górnych.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz